Menu Close
กลองยาว แบบนักดนตรีล้วน
นักแสดง 6 คน ราคา 4,000 บาท
นักแสดง 8 คน ราคา 4,500 บาท
นักแสดง 10 คน ราคา 5,000 บาท
นักแสดง 12 คน ราคา 5,500 บาท
นักแสดง 14 คน ราคา 6,000 บาท
นักแสดง 16 คน ราคา 6,500 บาท
นักแสดง 18 คน ราคา 7,000 บาท
นักแสดง 20 คน ราคา 7,500 บาท
นักแสดง 22 คน ราคา 8,000 บาท
 
กลองยาว แบบมีนางรำ
นักดนตรี 4 คน นางรำ 2 คน ราคา 4,500 บาท
นักดนตรี 6 คน นางรำ 2 คน ราคา 5,000 บาท
นักดนตรี 8 คน นางรำ 2 คน ราคา 5,500 บาท
นักดนตรี 8 คน นางรำ 4 คน ราคา 6,000 บาท
นักดนตรี 10 คน นางรำ 4 คน ราคา 6,500 บาท
นักดนตรี 12 คน นางรำ 4 คน ราคา 7,000 บาท
นักดนตรี 14 คน นางรำ 6 คน ราคา 9,000 บาท
นักดนตรี 16 คน นางรำ 6 คน ราคา 10,000 บาท
นักดนตรี 16 คน นางรำ 8 คน ราคา 11,000 บาท
นักดนตรี 18 คน นางรำ 8 คน ราคา 13,000 บาท
นักดนตรี 20 คน นางรำ 8 คน ราคา 15,000 บาท
เครื่องดนตรีจะแบ่งเป็น กลองยาว 50% / เครื่องดนตรี 50%
อาทิ ฆ้อง, ฉาบใหญ่, ฉาบเล็ก, กรับ, ฉิ่ง
ใช้เวลาในการแสดง 10-40 นาที (ไม่รวมเวลาแห่ในงาน) มาก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานคร(ไม่ตรงวันเทศกาล) ทุกชุดการแสดงจะมีคนโห่/นำโห่ 1-2คน
***หมายเหตุ*** 
– ราคานี้รวมค่าพาหนะ ค่าของไหว้ครู และอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหารนักแสดง(ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ตามจำนวนนักแสดง 1 มื้อ