Menu Close
กระตั้วแทงเสือ
ประกอบด้วย
1.บ้อง 1คน นาง 1คน เจ้าจุก 1คน เจ้าแกละ 1คน รวมบ้องนาง 4 คน
2.ควบจังหวะ อาทิ กลองตุ๊ก โทน ฆ้อง ฉิ่ง กรับ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ รวม 10-20 คน
3.เสือ 5-10 ตัว
ใช้เวลาในการแสดง 20-45 นาที
ราคา 7,000 – 9,000.บาท(ขึ้นอยู่กับเวลาและจำนวนนักแสดง)
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ตรงวันเทศกาล
ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหารนักแสดง(ข้าวกล่อง+น้า) 1 มื้อ