Menu Close
กระบี่กระบอง
กระบี่-กระบอง(เขตธนบุรี)สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ใช้นักแสดง 6-18คน เป็นน้องนักเรียนอายุ 13-18 ปี
การแสดงอาทิ
1.ดาบสองมือ+ดาบสองมือ
2.ดาบสองมือ+ดาบ,โล่ห์
3.ง้าว(อาวุธยาว)+ไม้พลอง
4.พลองไม้ยาว(ยักษ์)+พลองไม้ศอก(ลิง)
5.ดาบ,โล่ห์+ดาบ,โล่ห์
6.ชุดจบ 4 รุม 1 หรือ 3 รุม 1
ใช้เวลาในการแสดง 15-45 นาที
ราคา 6,000 – 9,000.บาท(ขึ้นอยู่กับจำนวนนักแสดง)
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ตรงวันเทศกาล
ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหารนักแสดง(ข้าวกล่อง+น้ำ)ตามจำนวนนักแสดง