Menu Close
1.แบบนักดนตรีล้วน
นักแสดง 7 คน ราคา 7,000 บาท
2.แบบนักดนตรีพร้อมนางฟ้อน
นักแสดง 7 คน นางฟ้อน 2 คน ราคา 8,000 บาท
นักแสดง 7 คน นางฟ้อน 4 คน ราคา 9,000 บาท
3.แบบนักดนตรี+นางฟ้อน+ตุง
นักแสดง 7 คน นางฟ้อน 2 คน ตุง 2 คนราคา 10,000 บาท
นักแสดง 7 คน นางฟ้อน 4 คน ตุง 4 คน ราคา 12,000 บาท
หมายเหตุ…
⚝ ราคานี้เป็นราคาในกรุงเทพ(ไม่ตรงกับเทศกาล)
⚝ มีอาหารและน้ำให้นักแสดง 1 มื้อ
⚝ เวลาในการแสดง 15-20 นาที
⚝ เจ้าภาพเตรียมของไหว้ครูให้ 1 ชุด ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ดอกไม้ ธูปเทียน เงิน 39 บาท